Kes on giid

The word "guide" was incorporated into (Middle) English via Arabic word قائد Ga'ad which means a person who drive or lead.

Tourist Guides are representatives of the cities, regions and countries for which they are qualified. It depends largely on them if visitors feel welcome, want to stay longer or decide to come back. They therefore contribute considerably to the perception of the destination. Tourist Guides are able to help travellers understand the culture of the region visited and the way of life of its inhabitants. They have a particular role on the one hand to promote the cultural and natural heritage whilst on the other hand to help ensure its sustainability by making visitors aware of its importance and vulnerability.

Source:Wikipedia

Kutse taotlemisest aprillis 2010.a

Millised dokumendid tuleb komisjonile esitada?

TULEB KIRJUTADA GIIDI KUTSE KOMISJONILE AVALDUS, KUST SELGUB MILLIST KUTSET TAOTLETAKSE NING LISADA VASTAVAD DOKUMENDID.

Kommentaare nõetele:

KUTSE GIID 1

ERIALAGA SEOTUD ASJAD:

 1. Kohalik atestatsioon - atestatsioonitunnistuse koopia või selle puudumisel giiditunnistuse koopia kahelt poolt.Korduvtaotlemisel tuleb esitada eelmine kutsetunnistus (koopia).
 2. Erialaste, klienditeeninduslike loengute kuulamine 30 tundi 3 aasta jooksul (10 tundi ühe aasta ja 20 tundi kahe aasta jooksul) – võib kajastuda kutseühingu/-liidu soovituses (kui ühingus peetakse vastavat registrit) või koolitusfirmade vastavate tunnistuste koopiates või giidipäevikus.
 3. Vähemalt keskharidust tõendava dokumendi (vähemalt keskkooli või keskastme kutsekooli tunnistus) koopia(korduvtaotlemisel pole enam kohustuslik).
 4. Giidipraksise tõestus (kohalikust atestatsioonist või viimasest kutsetaotlusest kuni uue kutsetaotluseni ehk ajavahemik 1- 3 aastat) – kajastub giidipäevikus (koopia) või mõnes muus dokumendis (originaal), kus kirjas milliseid giiditöid ja millal on teostatud. IGA EKSKURSIOON TULEB ERALDI REGISTREERIDA! (millal, kes tellis, milline marsruut). Tallinnas on miinimumnõue 10 ekskursiooni aastas, mujal 6.
 5. Tööandja või selle puudumisel kliendi soovitus (vähemalt 2 tk; ühest ja samast firmast 2 isikut soovitada ei tohi !!!) – kirjalik soovitus või kui seda pole võimalik saada, siis tuleb kirja panna soovitaja nimi, töökoht, amet, telefoninumber ja e-mail, kusjuures soovitajalt peab olema selleks saadud suuline nõusolek. Näiteks võib kutsekomisjon teha talle kontrollhelistamise.
 6. Soovitus kutseühingult või kutseliidult või mõnelt muult giidide tegevust organiseerivalt kodanikualgatuse või avalik-õigusliku või kohalikuomavalitsuse vms egiidi all toimivalt struktuurilt, kes usaldab antud isikut. –originaal.
 7. Avaldus Eesti Giidide Liidule – originaal. Selles tuleb ära tuua oma isikuandmed (nimi, ID, postiaadress, e-mail, telefonid), soovitud kutsekvalifikatsioon (G1/G2/MG) ja avalduse juurde kuuluvate lisade loetelu.
 8. Isikutunnistus – koopia.
 9. Kutseomistamistasu maksukorraldus - koopia.

  Kutseomistamistasu
  450.- krooni
  maksta Eesti Giidide Liidu arvele
  Sampo pangas 332038920008

  Ainult posti teel saadetud (!) dokumente võetakse vastu

  kuni 25. märtsini 2010.a.
  (s.o. postitempli kuupäev)

  aadressil Lee 15, 13521 Tallinn.


  GIID 1,2 ja 3 KUTSEKOMISJON KOGUNEB PÜHAPÄEVAL 4. APRILLIL 2010.A.


  GIID 2 JA MEISTERGIIDI KVALIFIKATSIOONI TAOTLEJATEL TULEB SAATA OMA MATERJALID 4.MÄRTSIKS 2010.A.


  *********

Enne kui giidile omistatakse kutse G1 peab ta olema giid-praktiku staatuses. Selleks peab ta läbima kohaliku atestatsiooni (tellijaks on kohalik omavalitus või/ja giidide ühendus) ja saab selle kohta vastava tunnistuse ja tõendi, mille kehtivusaeg on kuni 3 aastat. Pärast selle aja möödumist (1-3 aasta jooksul) tuleb taotleda kutset G1.

Kõik ülejäänud giidi töö tegijad s.t. need, kes pole sooritanud kohalikku atestatsiooni, on EV turismiseadusest tulenevalt illegaalsed giidid ning nende poolt pakutav teenus ebaseaduslik.

***

KUTSE GIID 2 PUHUL LISANDUB EELPOOL TOODUD 9-LE NÕUEDELE VEEL 4 NÕUET:

10. Holistilisele eluvaatele tugineva klienditeenindusalase essee esitamine. (vt. nõuded: Giidide liit, kutseomistamine, nõuded)

11. Eessee kaitsmine kutseeksamil – kui essee on esitatud, siis kaitsmise täpne kellaaeg 4.aprillil 2010.a. lepitakse eraldi kokku kutsekomisjoni esimehega (aare.mae@neti.ee).

12. Juhendaja soovitus. See on vajalik seetõttu, et holistliku eluvaatega seotud probleemid on olmeprobleemidest erineva iseloomuga ning et seda õigesti mõista, vajab taseme Giid 2 taotleja endale mentori ehk juhendaja abi. Juhendajaks saab olla isik, kellel endal on Meistergiidi kutse. Juhendaja soovitus võib olla esitatud essee retsensioonina.

13. NB! Dokumentidele tuleb lisada kutsetunnistus G1 (koopia) või korduvtaotlemisel tuleb esitada eelmine kutsetunnistus (koopia).

Giid 2 nõudeid
vaata: Giidide liit, kutseomistamine, nõuded

Et presentatsiooni täpset kellaaega 4.aprillil 2010.a. oleks võimalik aegsasti kokku leppida, siis GIID 2 JA MEISTERGIIDI KVALIFIKATSIOONI TAOTLEJATEL TULEB SAATA OMA MATERJALID JUBA 4.MÄRTSIKS 2010.A.

Kutse Giid 2 korduvtaotleja ei pea esseed esitama. Piisab dokumentidega tõestamisest nagu giid 1 puhul.

***

KUTSE MEISTERGIID TAOTLEMISEGA SEOTUD DOKUMENTIDE VORMISTAMISE KÕRVAL TULEB KUTSEKOMISJONI EES KAITSTA NÕUET NR. 2: Omapoolse ekskursiooni juhtimisega seotud projekti esitamine, milleks võib olla nii giiditöö erialane kui ka klienditeeninduslik õppekava, aineprogramm, metoodiline juhend, õpik vms ning seda peab olema võimalik praktikas rakendada.

NB! Dokumentidele tuleb lisada lisada kutsetunnistus G2 (koopia) või korduvtaotlemisel eelmine kutsetunnistus (koopia).

Meistergiidi nõudeid vaata
rubriigist: Giidide liit, kutseomistamine, meistergiid)


Allikas:Giidide liit, kutseomistamine

No comments:

Post a Comment