Kes on giid

The word "guide" was incorporated into (Middle) English via Arabic word قائد Ga'ad which means a person who drive or lead.

Tourist Guides are representatives of the cities, regions and countries for which they are qualified. It depends largely on them if visitors feel welcome, want to stay longer or decide to come back. They therefore contribute considerably to the perception of the destination. Tourist Guides are able to help travellers understand the culture of the region visited and the way of life of its inhabitants. They have a particular role on the one hand to promote the cultural and natural heritage whilst on the other hand to help ensure its sustainability by making visitors aware of its importance and vulnerability.

Source:Wikipedia

Giidide atesteerimine Viljandimaal

KINNITATUD
Viljandimaa Omavalitsuste Liidu
22.aprill 2009
vanemate kogu otsusega nr 9

Viljandi turismipiirkonna giidide atesteerimise kord

1. Üldreeglid
1.1. Viljandi turismipiirkond käesoleva korra mõistes hõlmab giiditeenuse osutamist Viljandi maakonna territooriumil ning maakonnaga vahetult piirnevates omavalitsustes kui huviväärsus asub erinevate maakondade territooriumil ning marsruudi kas algus- või lõpppunkt asub Viljandi maakonna territooriumil.
1.2. Viljandi turismipiirkonna giidiks saamiseks tuleb läbida ametlik atesteerimine.
1.3. Giidi atesteerimise võivad läbida kõik soovijad alates 18 eluaastast, kellel on vähemalt keskharidus.
1.4. Atesteerimine toimub kord aastas. Info jooksva aasta atesteerimise kohta on kättesaadav kodulehel www.viljandimaa.ee/turismiinfo ning Viljandi Turismiinfokeskuses, Vabaduse plats 6.
1.5. Atesteerimine koosneb teoreetilisest ning praktilisest giidieksamist, mida hindab atesteerimiskomisjon (edaspidi KOMISJON).
1.6. Viljandi turismipiirkonna giidide atesteerimist korraldab MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit koostöös Viljandi Maavalitsuse ja Viljandi Linnavalitsusega.
1.7. KOMISJON-i kuuluvad MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, Viljandi turismiinfokeskuse esindaja, Viljandi Maavalitsuse esindaja, Viljandi Linnavalitsuse esindaja ja Viljandi Muuseumi esindaja.
1.8. Enne atesteerimist peab KOMISJON korraldama registreeritud soovijatele konsultatsiooni sellekohase taotluse saamisel.
1.9. Atesteerimise tulemused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik KOMISJON-i koosolekul osalenud KOMISJON-i liikmed.
1.10. Giidieksami edukalt sooritanuile väljastatakse giiditunnistus, mis on kehtiv 3 aastat. Giiditunnistuse kehtivuse lõppedes tuleb sooritada uus eksam või tõestada oma aktiivset tegevust giidina vastavate dokumentide alusel.
1.11. Atesteeritud giidide nimekiri ja giidide andmed avaldatakse Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kodulehel http://www.vol.ee ja Viljandi Maavalitsuse kodulehel http://mv.viljandimaa.ee
1.12. Giidikandidaadi atesteerimise läbiviimise tasu on 100.- krooni, mis tasutakse Viljandimaa Omavalitsuste Liidu arvelduskontole vähemalt teoreetilise eksami sooritamise ajaks.

2. Teoreetiline eksam
2.1. Teoreetiline eksam toimub kirjaliku testi vormis, mis sisaldab küsimusi Viljandi linna, Viljandi maakonna ja Eesti kohta. Vt. täpsemalt käesoleva korra lisa 3 Viljandimaa giidieksami teooriaeksami valdkonnad.
2.2. Testi küsimused ja vastamiseks antud aja määrab KOMISJON.
2.3. Testi vastused kontrollitakse, hinnatakse KOMISJON-i poolt ja tulemused teatatakse atesteeritavale 24 tunni jooksul e-posti või telefoni teel.
2.4. Teoreetilise eksami küsimuste vastused annavad kokku 50 punkti. Kõik KOMISJON-i liikmed hindavad eksamitöid ja giidikandidaadi lõppskoori moodustab KOMISJON-i liikmete hinnete aritmeetiline keskmine. Eksam osutub sooritatuks kui eksamitöö lõppskoor on vähemalt 30 punkti.
2.5. KOMISJON võib teooriaeksamile ja praktilisele eksamile kehtestada lisatingimusi vahetult enne eksami sooritamist.

3. Praktiline eksam
3.1. Praktilisele eksamile lubatakse ainult need giidikandidaadid, kes on teoreetilise eksami edukalt läbinud.
3.2. Praktiline eksam koosneb jalgsi-ekskursioonist Viljandi linnas, kus igal atesteeritaval tuleb esineda ligikaudu kümme minutit. Esinemisjärjekorra määrab KOMISJON eksami käigus.
3.3. KOMISJON hindab giidikandidaadi järgmisi omadusi 50 punkti süsteemis järgmistes kategooriates:
3.3.1. hoiak ja teeninduskultuur;
3.3.2. esinemisoskus, välimuse ja suhtlemise korrektsus;
3.3.3. keeleoskus;
3.3.4. faktilised teadmised ja nende kasutamise oskus;
3.3.5. oskus juhtida gruppi, ekskursiooni läbiviimise metoodika.
3.4. Hindamisel annab iga kategooria 10 punkti. Kui mõni hindamiskategooria saab atesteerimiskomisjoni aritmeetilise hindekeskmise alla 5 punkti või üldskoor on alla 30 siis on KOMISJON-il õigus giidi mitte atesteerida.
3.5. Atesteerimise tulemused teatatakse atesteeritavale pärast praktilist eksamit 3 tunni jooksul.

4. Atesteerimiskeel
4.1. Atesteerimise teoreetiline osa (kirjalik test) toimub eesti keeles.
4.2. Atesteerimise praktilist osa on võimalik läbida eesti, inglise, vene, saksa ja soome keeles. Selleks, et sooritada eksamit mõnes teises keeles, peab eelnevalt kokku leppima KOMISJON-iga, kes vajadusel kaasab KOMISJON-i töösse vastava keele spetsialisti.

5. Atesteeritud giidi kvalifikatsiooni tõendamine
5.1. Atesteeritud giidid on kohustatud oma kvalifikatsiooni tõendamiseks läbima atesteerimise iga kolme aasta tagant.
5.2. Atesteeritud giididele on lubatud kordusatesteerimine giidipäeviku alusel, kui päevik tõendab nende aktiivset tegevust giidina.
5.3. Giidi aktiivseks tegevuseks loetakse vähemalt 7 ekskursiooni läbiviimist aastas ja pidevat erialast enesetäiendamist.
5.4. Enesetäiendamiseks loetakse osavõttu turismi-, ajaloo-, klienditeeninduse-, keele- jm täiendkoolitustest, kursustest, seminaridest, reisidest ning vastava kirjanduse lugemist.
5.5. Giidipäevikusse kantakse täpselt ja korrektselt kõik täiendkoolitused (kuupäev, koht, tundide arv, lektor, loetud raamatute ja artiklite puhul nende andmed) ning läbiviidud ekskursioonid, mis olid tellitud ametlikult, koos tellijate kontaktandmetega.
5.6. Giidil on õigus esitada KOMISJON-ile täiendavat informatsiooni oma giiditegevuse kohta (peetud loengud, tunnistused, tänukirjad, iseloomustused jms).
5.7. KOMISJON-il on õigus paluda giidilt ja tema klientidelt ning koostööpartneritelt täiendavat informatsiooni tema giiditegevuse kohta.
5.8. Giidid, kes ei läbinud kordusatesteerimist päeviku alusel, sooritavad praktilise eksami.
5.9. Kõik kordusatesteerimised toimuvad ainult KOMISJON-i poolt määratud kuupäevadel.

6. Lisad

Lisa 1. Avaldus giidi esmakordseks atesteerimiseks
Lisa 2. Avaldus giidi korduvaks atesteerimiseks
Lisa 3. Viljandimaa giidieksami teooriaeksami valdkonnad

Lisa 1. Avaldus giidi esmakordseks atesteerimiseks

Viljandimaa Omavalitsuste Liidule

Avaldus
Palun registreerida mind Viljandi turismipiirkonna giidide 2009. a atesteerimisele.
Olen tutvunud Viljandi turismipiirkonna giidide atesteerimiskorraga.
Olen / ei ole nõus atesteerimise läbimisel avalikustama oma isiklikud andmed.
Nimi:
Isikukood:
Haridus:
Tegevusala või töökoht:
Telefon(id):
E-mail:
Atesteerimiskeel(ed):
Lühike enesetutvustus:

Kuupäev:

Lisa 2. Avaldus giidi korduvaks atesteerimiseks

Viljandimaa Omavalitsuste Liidule

Avaldus
Soovin läbida Viljandi turismipiirkonna giidi korduva atesteerimise giidipäeviku / praktilise eksami alusel.
Atesteeritud giidina olen / ei ole nõus avalikustama oma isiklikud andmed.
Nimi:
Isikukood:
Haridus:
Tegevusala või töökoht:
Telefon(id):
E-mail:
Atesteerimiskeel(ed):
Lühike enesetutvustus – reklaamtekst (huvialad, marsruudid ja ekskursiooniteemad, mida eriti hästi valdan jm):

Esimene atesteerimine: aasta
Viimane atesteerimine: aasta

Kuupäev:

Lisa 3. Viljandimaa giidieksami teooriaeksami valdkonnad

I .VILJANDIMAA ja VILJANDI LINN
1. Üldandmed Viljandimaa kohta (asend, haldusjaotus, rahvastik)
2. Loodus ja looduskaitse (viljandimaa erijooned, objektid, taimestik, loomastik, looduskaitsealad, Soomaa Rahvuspark, Võrtsjärv)
3. Valitsemine (Maavalitsus, omavalitsused)
4. Viljandimaa majanduselu (tööstus, teenindus, põllumajandus, turism, transport,
firmade areng, ühisfirmad)
5. Sotsiaal-ja tervishoiusüsteem, elamistingimused (pensionärid, töötus, hooldeasutused, elukallidus, palgad)
6. Haridus (ajalugu, koolivõrk täna, täiendkoolitus)
7. Viljandimaa ajalugu (Viljandimaa ajajärgud muinasajast tänapäevani, Viljandimaa osa Eest vabariigi sünnis, Viljandimaa osa Eesti taasiseseisvumises)
8. Usuliikumine (Viljandimaal tegutsevad kogudused ja sektid)
9. Arhitektuur (kirikud, linnused, mõisad, Unustatud mõisate mäng)
10. Kunst (Viljandimaa osa eesti kunstielu arengus, Viljandimaaga seotud kunstnikud, tänapäeva kunstielu)
11. Kirjandus (Viljandimaa osa eesti kirjanduse arengus, Viljandimaaga seotud kirjanikud, luuletajad, keeleteadlased, kirjanduselu tänapäeval)
12. Muusika (Viljandimaa osa eesti muusikaelu arengus, Viljandimaaga seotud heliloojad ja muusikainimesed, muusikaelu tänapäeval)
13. Teater ja näitekunst (Viljandimaa osa eesti teatriloos Viljandimaaga seotud näitlejad-lavastajad, teatrielu tänapäeval)
14. Sport (Viljandimaa osa eesti spordiajaloos, Viljandimaaga seotud sportlased, spordielu täna)
15. Viljandimaal tegutsevad organisatsioonid ja seltsid
16. Viljandimaa muuseumid
17. Mulgi kultuur ja ajalugu

II EESTI
1. Eesti üldandmed (asend, piirid, sümbolid, riigipühad)
2. Rahvastik
3. Riigikord
4. Majandus.
5. Sotsiaal-ja tervishoiusüsteem, elamistingimused Eestis .
6. Haridus
7. Loodus ja looduskaitse
8. Eestlased (keel, rahvariided, Eesti köök, rahvakalender)
9. Religioonid
10. Ajalugu
11. Kultuurilugu, maailmanimed
12. Sport
13. Tähtsamad muuseumid ja objektid

III NAABERRIIGID
1. Naabermaade lühiülevaade, keeleline sugulus

IV ESMAABI

Allikas: Viljandimaa turismiinfo, giidide atesteerimine

No comments:

Post a Comment