Kes on giid

The word "guide" was incorporated into (Middle) English via Arabic word قائد Ga'ad which means a person who drive or lead.

Tourist Guides are representatives of the cities, regions and countries for which they are qualified. It depends largely on them if visitors feel welcome, want to stay longer or decide to come back. They therefore contribute considerably to the perception of the destination. Tourist Guides are able to help travellers understand the culture of the region visited and the way of life of its inhabitants. They have a particular role on the one hand to promote the cultural and natural heritage whilst on the other hand to help ensure its sustainability by making visitors aware of its importance and vulnerability.

Source:Wikipedia

Giidide atesteerimine Viljandimaal

KINNITATUD
Viljandimaa Omavalitsuste Liidu
22.aprill 2009
vanemate kogu otsusega nr 9

Viljandi turismipiirkonna giidide atesteerimise kord

1. Üldreeglid
1.1. Viljandi turismipiirkond käesoleva korra mõistes hõlmab giiditeenuse osutamist Viljandi maakonna territooriumil ning maakonnaga vahetult piirnevates omavalitsustes kui huviväärsus asub erinevate maakondade territooriumil ning marsruudi kas algus- või lõpppunkt asub Viljandi maakonna territooriumil.
1.2. Viljandi turismipiirkonna giidiks saamiseks tuleb läbida ametlik atesteerimine.
1.3. Giidi atesteerimise võivad läbida kõik soovijad alates 18 eluaastast, kellel on vähemalt keskharidus.
1.4. Atesteerimine toimub kord aastas. Info jooksva aasta atesteerimise kohta on kättesaadav kodulehel www.viljandimaa.ee/turismiinfo ning Viljandi Turismiinfokeskuses, Vabaduse plats 6.
1.5. Atesteerimine koosneb teoreetilisest ning praktilisest giidieksamist, mida hindab atesteerimiskomisjon (edaspidi KOMISJON).
1.6. Viljandi turismipiirkonna giidide atesteerimist korraldab MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit koostöös Viljandi Maavalitsuse ja Viljandi Linnavalitsusega.
1.7. KOMISJON-i kuuluvad MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, Viljandi turismiinfokeskuse esindaja, Viljandi Maavalitsuse esindaja, Viljandi Linnavalitsuse esindaja ja Viljandi Muuseumi esindaja.
1.8. Enne atesteerimist peab KOMISJON korraldama registreeritud soovijatele konsultatsiooni sellekohase taotluse saamisel.
1.9. Atesteerimise tulemused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik KOMISJON-i koosolekul osalenud KOMISJON-i liikmed.
1.10. Giidieksami edukalt sooritanuile väljastatakse giiditunnistus, mis on kehtiv 3 aastat. Giiditunnistuse kehtivuse lõppedes tuleb sooritada uus eksam või tõestada oma aktiivset tegevust giidina vastavate dokumentide alusel.
1.11. Atesteeritud giidide nimekiri ja giidide andmed avaldatakse Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kodulehel http://www.vol.ee ja Viljandi Maavalitsuse kodulehel http://mv.viljandimaa.ee
1.12. Giidikandidaadi atesteerimise läbiviimise tasu on 100.- krooni, mis tasutakse Viljandimaa Omavalitsuste Liidu arvelduskontole vähemalt teoreetilise eksami sooritamise ajaks.

2. Teoreetiline eksam
2.1. Teoreetiline eksam toimub kirjaliku testi vormis, mis sisaldab küsimusi Viljandi linna, Viljandi maakonna ja Eesti kohta. Vt. täpsemalt käesoleva korra lisa 3 Viljandimaa giidieksami teooriaeksami valdkonnad.
2.2. Testi küsimused ja vastamiseks antud aja määrab KOMISJON.
2.3. Testi vastused kontrollitakse, hinnatakse KOMISJON-i poolt ja tulemused teatatakse atesteeritavale 24 tunni jooksul e-posti või telefoni teel.
2.4. Teoreetilise eksami küsimuste vastused annavad kokku 50 punkti. Kõik KOMISJON-i liikmed hindavad eksamitöid ja giidikandidaadi lõppskoori moodustab KOMISJON-i liikmete hinnete aritmeetiline keskmine. Eksam osutub sooritatuks kui eksamitöö lõppskoor on vähemalt 30 punkti.
2.5. KOMISJON võib teooriaeksamile ja praktilisele eksamile kehtestada lisatingimusi vahetult enne eksami sooritamist.

3. Praktiline eksam
3.1. Praktilisele eksamile lubatakse ainult need giidikandidaadid, kes on teoreetilise eksami edukalt läbinud.
3.2. Praktiline eksam koosneb jalgsi-ekskursioonist Viljandi linnas, kus igal atesteeritaval tuleb esineda ligikaudu kümme minutit. Esinemisjärjekorra määrab KOMISJON eksami käigus.
3.3. KOMISJON hindab giidikandidaadi järgmisi omadusi 50 punkti süsteemis järgmistes kategooriates:
3.3.1. hoiak ja teeninduskultuur;
3.3.2. esinemisoskus, välimuse ja suhtlemise korrektsus;
3.3.3. keeleoskus;
3.3.4. faktilised teadmised ja nende kasutamise oskus;
3.3.5. oskus juhtida gruppi, ekskursiooni läbiviimise metoodika.
3.4. Hindamisel annab iga kategooria 10 punkti. Kui mõni hindamiskategooria saab atesteerimiskomisjoni aritmeetilise hindekeskmise alla 5 punkti või üldskoor on alla 30 siis on KOMISJON-il õigus giidi mitte atesteerida.
3.5. Atesteerimise tulemused teatatakse atesteeritavale pärast praktilist eksamit 3 tunni jooksul.

4. Atesteerimiskeel
4.1. Atesteerimise teoreetiline osa (kirjalik test) toimub eesti keeles.
4.2. Atesteerimise praktilist osa on võimalik läbida eesti, inglise, vene, saksa ja soome keeles. Selleks, et sooritada eksamit mõnes teises keeles, peab eelnevalt kokku leppima KOMISJON-iga, kes vajadusel kaasab KOMISJON-i töösse vastava keele spetsialisti.

5. Atesteeritud giidi kvalifikatsiooni tõendamine
5.1. Atesteeritud giidid on kohustatud oma kvalifikatsiooni tõendamiseks läbima atesteerimise iga kolme aasta tagant.
5.2. Atesteeritud giididele on lubatud kordusatesteerimine giidipäeviku alusel, kui päevik tõendab nende aktiivset tegevust giidina.
5.3. Giidi aktiivseks tegevuseks loetakse vähemalt 7 ekskursiooni läbiviimist aastas ja pidevat erialast enesetäiendamist.
5.4. Enesetäiendamiseks loetakse osavõttu turismi-, ajaloo-, klienditeeninduse-, keele- jm täiendkoolitustest, kursustest, seminaridest, reisidest ning vastava kirjanduse lugemist.
5.5. Giidipäevikusse kantakse täpselt ja korrektselt kõik täiendkoolitused (kuupäev, koht, tundide arv, lektor, loetud raamatute ja artiklite puhul nende andmed) ning läbiviidud ekskursioonid, mis olid tellitud ametlikult, koos tellijate kontaktandmetega.
5.6. Giidil on õigus esitada KOMISJON-ile täiendavat informatsiooni oma giiditegevuse kohta (peetud loengud, tunnistused, tänukirjad, iseloomustused jms).
5.7. KOMISJON-il on õigus paluda giidilt ja tema klientidelt ning koostööpartneritelt täiendavat informatsiooni tema giiditegevuse kohta.
5.8. Giidid, kes ei läbinud kordusatesteerimist päeviku alusel, sooritavad praktilise eksami.
5.9. Kõik kordusatesteerimised toimuvad ainult KOMISJON-i poolt määratud kuupäevadel.

6. Lisad

Lisa 1. Avaldus giidi esmakordseks atesteerimiseks
Lisa 2. Avaldus giidi korduvaks atesteerimiseks
Lisa 3. Viljandimaa giidieksami teooriaeksami valdkonnad

Lisa 1. Avaldus giidi esmakordseks atesteerimiseks

Viljandimaa Omavalitsuste Liidule

Avaldus
Palun registreerida mind Viljandi turismipiirkonna giidide 2009. a atesteerimisele.
Olen tutvunud Viljandi turismipiirkonna giidide atesteerimiskorraga.
Olen / ei ole nõus atesteerimise läbimisel avalikustama oma isiklikud andmed.
Nimi:
Isikukood:
Haridus:
Tegevusala või töökoht:
Telefon(id):
E-mail:
Atesteerimiskeel(ed):
Lühike enesetutvustus:

Kuupäev:

Lisa 2. Avaldus giidi korduvaks atesteerimiseks

Viljandimaa Omavalitsuste Liidule

Avaldus
Soovin läbida Viljandi turismipiirkonna giidi korduva atesteerimise giidipäeviku / praktilise eksami alusel.
Atesteeritud giidina olen / ei ole nõus avalikustama oma isiklikud andmed.
Nimi:
Isikukood:
Haridus:
Tegevusala või töökoht:
Telefon(id):
E-mail:
Atesteerimiskeel(ed):
Lühike enesetutvustus – reklaamtekst (huvialad, marsruudid ja ekskursiooniteemad, mida eriti hästi valdan jm):

Esimene atesteerimine: aasta
Viimane atesteerimine: aasta

Kuupäev:

Lisa 3. Viljandimaa giidieksami teooriaeksami valdkonnad

I .VILJANDIMAA ja VILJANDI LINN
1. Üldandmed Viljandimaa kohta (asend, haldusjaotus, rahvastik)
2. Loodus ja looduskaitse (viljandimaa erijooned, objektid, taimestik, loomastik, looduskaitsealad, Soomaa Rahvuspark, Võrtsjärv)
3. Valitsemine (Maavalitsus, omavalitsused)
4. Viljandimaa majanduselu (tööstus, teenindus, põllumajandus, turism, transport,
firmade areng, ühisfirmad)
5. Sotsiaal-ja tervishoiusüsteem, elamistingimused (pensionärid, töötus, hooldeasutused, elukallidus, palgad)
6. Haridus (ajalugu, koolivõrk täna, täiendkoolitus)
7. Viljandimaa ajalugu (Viljandimaa ajajärgud muinasajast tänapäevani, Viljandimaa osa Eest vabariigi sünnis, Viljandimaa osa Eesti taasiseseisvumises)
8. Usuliikumine (Viljandimaal tegutsevad kogudused ja sektid)
9. Arhitektuur (kirikud, linnused, mõisad, Unustatud mõisate mäng)
10. Kunst (Viljandimaa osa eesti kunstielu arengus, Viljandimaaga seotud kunstnikud, tänapäeva kunstielu)
11. Kirjandus (Viljandimaa osa eesti kirjanduse arengus, Viljandimaaga seotud kirjanikud, luuletajad, keeleteadlased, kirjanduselu tänapäeval)
12. Muusika (Viljandimaa osa eesti muusikaelu arengus, Viljandimaaga seotud heliloojad ja muusikainimesed, muusikaelu tänapäeval)
13. Teater ja näitekunst (Viljandimaa osa eesti teatriloos Viljandimaaga seotud näitlejad-lavastajad, teatrielu tänapäeval)
14. Sport (Viljandimaa osa eesti spordiajaloos, Viljandimaaga seotud sportlased, spordielu täna)
15. Viljandimaal tegutsevad organisatsioonid ja seltsid
16. Viljandimaa muuseumid
17. Mulgi kultuur ja ajalugu

II EESTI
1. Eesti üldandmed (asend, piirid, sümbolid, riigipühad)
2. Rahvastik
3. Riigikord
4. Majandus.
5. Sotsiaal-ja tervishoiusüsteem, elamistingimused Eestis .
6. Haridus
7. Loodus ja looduskaitse
8. Eestlased (keel, rahvariided, Eesti köök, rahvakalender)
9. Religioonid
10. Ajalugu
11. Kultuurilugu, maailmanimed
12. Sport
13. Tähtsamad muuseumid ja objektid

III NAABERRIIGID
1. Naabermaade lühiülevaade, keeleline sugulus

IV ESMAABI

Allikas: Viljandimaa turismiinfo, giidide atesteerimine

Giidide atesteerimine Läänemaal


Läänemaa giidide atesteerimist korraldab Läänemaa Giidide Ühing. Giide atesteeritakse kord aastas, kevadel enne turismihooaja algust.


Giidieksam koosneb kahest osast - teoreetilisest ja praktilisest.

Teoreetilises osas on kahe küsimusega suuline eksam riigikeeles ja vestlus, kus kontrollitakse giidi teadmisi Läänemaa ajaloo ja tänapäeva ning Eesti kohta.

Eksami sooritaja võtab eksamipileti kahe küsimusega, millest üks on ajaloo, teine tänapäeva kohta. Vastamise ettevalmistamiseks on eksami sooritajal pool tundi.

Teoreetilise eksami edukalt läbinu pääseb praktilisele eksamile.

Praktiline osa jaguneb bussi- ja jalgsiekskursiooniks, kus hinnatakse giidikandidaadi esinemis- ja keeleoskusi, faktilisi teadmisi ning ekskursiooni läiviimise metoodikat. Praktiline eksam tehakse keeles, milles atestatsiooni taotletakse.

Eksamineeritavate vahel loositakse esinemise järjekord vahetult enne eksamit. Iga atesteeritav esineb nii bussi- kui jalgsiekskursioonil.

Eksami sooritanule võib komisjon anda giidikutse kolmeks aastaks koos giidimärgi kandmise õigusega või tööloa üheks aastaks giidimärgi kandmise õiguseta.

Atestatsiooni pikendamiseks tuleb komisjonile esitada dokumendid (giidipäevik, tõend tööandjalt), mis tõendavad vähemalt kümne ekskursiooni läbiviimist lõppeval atestatsiooniperioodil.

Kuidas saada giidiks?

Giidiks saab koolituda kahel moel. Esimene viis on ise õppida ja teine viis on teha seda meistergiidi käe all koolitustel või individuaalselt. Oluline on et õppetöö eest vastutaja järgiks giidi kutsestandardit ning konkreetse piirkonna või objekti atestatsiooni nõudeid.

Selleks tuleb pöörduda oma piirkonnas kohaliku giidide ühingu või selle puudumisel vastava ala koolitaja poole. Jälgige, et koolitusprogrammi läbiviiate hulgas on meistergiidi kutset omavad spetsialistid, sest siis on atestatsiooni edukas läbimine suures osas garanteeritud. Meistergiidi kutse olemasolu saab teatud tingimustel kontrollida Eesti riigiportaali http://www.eesti.ee/est/ kaudu.

Allikas: Giidide liit, koolitus

Kutse taotlemisest aprillis 2010.a

Millised dokumendid tuleb komisjonile esitada?

TULEB KIRJUTADA GIIDI KUTSE KOMISJONILE AVALDUS, KUST SELGUB MILLIST KUTSET TAOTLETAKSE NING LISADA VASTAVAD DOKUMENDID.

Kommentaare nõetele:

KUTSE GIID 1

ERIALAGA SEOTUD ASJAD:

 1. Kohalik atestatsioon - atestatsioonitunnistuse koopia või selle puudumisel giiditunnistuse koopia kahelt poolt.Korduvtaotlemisel tuleb esitada eelmine kutsetunnistus (koopia).
 2. Erialaste, klienditeeninduslike loengute kuulamine 30 tundi 3 aasta jooksul (10 tundi ühe aasta ja 20 tundi kahe aasta jooksul) – võib kajastuda kutseühingu/-liidu soovituses (kui ühingus peetakse vastavat registrit) või koolitusfirmade vastavate tunnistuste koopiates või giidipäevikus.
 3. Vähemalt keskharidust tõendava dokumendi (vähemalt keskkooli või keskastme kutsekooli tunnistus) koopia(korduvtaotlemisel pole enam kohustuslik).
 4. Giidipraksise tõestus (kohalikust atestatsioonist või viimasest kutsetaotlusest kuni uue kutsetaotluseni ehk ajavahemik 1- 3 aastat) – kajastub giidipäevikus (koopia) või mõnes muus dokumendis (originaal), kus kirjas milliseid giiditöid ja millal on teostatud. IGA EKSKURSIOON TULEB ERALDI REGISTREERIDA! (millal, kes tellis, milline marsruut). Tallinnas on miinimumnõue 10 ekskursiooni aastas, mujal 6.
 5. Tööandja või selle puudumisel kliendi soovitus (vähemalt 2 tk; ühest ja samast firmast 2 isikut soovitada ei tohi !!!) – kirjalik soovitus või kui seda pole võimalik saada, siis tuleb kirja panna soovitaja nimi, töökoht, amet, telefoninumber ja e-mail, kusjuures soovitajalt peab olema selleks saadud suuline nõusolek. Näiteks võib kutsekomisjon teha talle kontrollhelistamise.
 6. Soovitus kutseühingult või kutseliidult või mõnelt muult giidide tegevust organiseerivalt kodanikualgatuse või avalik-õigusliku või kohalikuomavalitsuse vms egiidi all toimivalt struktuurilt, kes usaldab antud isikut. –originaal.
 7. Avaldus Eesti Giidide Liidule – originaal. Selles tuleb ära tuua oma isikuandmed (nimi, ID, postiaadress, e-mail, telefonid), soovitud kutsekvalifikatsioon (G1/G2/MG) ja avalduse juurde kuuluvate lisade loetelu.
 8. Isikutunnistus – koopia.
 9. Kutseomistamistasu maksukorraldus - koopia.

  Kutseomistamistasu
  450.- krooni
  maksta Eesti Giidide Liidu arvele
  Sampo pangas 332038920008

  Ainult posti teel saadetud (!) dokumente võetakse vastu

  kuni 25. märtsini 2010.a.
  (s.o. postitempli kuupäev)

  aadressil Lee 15, 13521 Tallinn.


  GIID 1,2 ja 3 KUTSEKOMISJON KOGUNEB PÜHAPÄEVAL 4. APRILLIL 2010.A.


  GIID 2 JA MEISTERGIIDI KVALIFIKATSIOONI TAOTLEJATEL TULEB SAATA OMA MATERJALID 4.MÄRTSIKS 2010.A.


  *********

Enne kui giidile omistatakse kutse G1 peab ta olema giid-praktiku staatuses. Selleks peab ta läbima kohaliku atestatsiooni (tellijaks on kohalik omavalitus või/ja giidide ühendus) ja saab selle kohta vastava tunnistuse ja tõendi, mille kehtivusaeg on kuni 3 aastat. Pärast selle aja möödumist (1-3 aasta jooksul) tuleb taotleda kutset G1.

Kõik ülejäänud giidi töö tegijad s.t. need, kes pole sooritanud kohalikku atestatsiooni, on EV turismiseadusest tulenevalt illegaalsed giidid ning nende poolt pakutav teenus ebaseaduslik.

***

KUTSE GIID 2 PUHUL LISANDUB EELPOOL TOODUD 9-LE NÕUEDELE VEEL 4 NÕUET:

10. Holistilisele eluvaatele tugineva klienditeenindusalase essee esitamine. (vt. nõuded: Giidide liit, kutseomistamine, nõuded)

11. Eessee kaitsmine kutseeksamil – kui essee on esitatud, siis kaitsmise täpne kellaaeg 4.aprillil 2010.a. lepitakse eraldi kokku kutsekomisjoni esimehega (aare.mae@neti.ee).

12. Juhendaja soovitus. See on vajalik seetõttu, et holistliku eluvaatega seotud probleemid on olmeprobleemidest erineva iseloomuga ning et seda õigesti mõista, vajab taseme Giid 2 taotleja endale mentori ehk juhendaja abi. Juhendajaks saab olla isik, kellel endal on Meistergiidi kutse. Juhendaja soovitus võib olla esitatud essee retsensioonina.

13. NB! Dokumentidele tuleb lisada kutsetunnistus G1 (koopia) või korduvtaotlemisel tuleb esitada eelmine kutsetunnistus (koopia).

Giid 2 nõudeid
vaata: Giidide liit, kutseomistamine, nõuded

Et presentatsiooni täpset kellaaega 4.aprillil 2010.a. oleks võimalik aegsasti kokku leppida, siis GIID 2 JA MEISTERGIIDI KVALIFIKATSIOONI TAOTLEJATEL TULEB SAATA OMA MATERJALID JUBA 4.MÄRTSIKS 2010.A.

Kutse Giid 2 korduvtaotleja ei pea esseed esitama. Piisab dokumentidega tõestamisest nagu giid 1 puhul.

***

KUTSE MEISTERGIID TAOTLEMISEGA SEOTUD DOKUMENTIDE VORMISTAMISE KÕRVAL TULEB KUTSEKOMISJONI EES KAITSTA NÕUET NR. 2: Omapoolse ekskursiooni juhtimisega seotud projekti esitamine, milleks võib olla nii giiditöö erialane kui ka klienditeeninduslik õppekava, aineprogramm, metoodiline juhend, õpik vms ning seda peab olema võimalik praktikas rakendada.

NB! Dokumentidele tuleb lisada lisada kutsetunnistus G2 (koopia) või korduvtaotlemisel eelmine kutsetunnistus (koopia).

Meistergiidi nõudeid vaata
rubriigist: Giidide liit, kutseomistamine, meistergiid)


Allikas:Giidide liit, kutseomistamine

Giidide atesteerimine TallinnasAlates 2001. aastast korraldab Tallinna giidide atesteerimist Tallinna Giidide Ühing. Atesteeritakse kord aastas, kevadel, enne turismihooaja algust. Giidieksam koosneb kahest osast, teoreetilisest ja praktilisest.

Eksami teoreetiline osa jaguneb kolmeks:

 • kirjalik essee riigikeeles Eesti ajalugu ja tänapäeva käsitlevatel teemadel

 • suulised faktiküsimused Tallinna kohta (riigikeeles)

 • essee teemast lähtuv vestlus (riigikeeles)

Teoreetilise osa edukalt läbinud pääsevad praktilisele eksamile, mis sooritatakse selles keeles, milles atesteerimist taotletakse.

Praktiline osa eksamist jaguneb kaheks: bussi- ja jalgsiekskursiooniks, kus hinnatakse giidikandidaadi esinemis- ja keeleoskust, faktilisi teadmisi ning ekskursiooni läbiviimise metoodikat. Eksamineeritavate vahel loositakse esinemise järjekord välja vahetult enne eksamit. Iga atesteeritav esineb nii bussi- kui jalgsiekskursioonil ca 10 minutit.

Ainult praktilise eksami peavad sooritama need, kellel on kehtiv TGÜ giiditunnistus, kuid kes soovivad end atesteerida uues keeles.

Giidieksameid võtab vastu eksamikomisjon, kuhu kuuluvad TGÜ juhatuse liikmed, TGÜ atesteerimiskomisjoni liikmed, Eesti Giidide Liidu ja Eesti Turismifirmade Liidu esindajad ning Tallinna Ettevõtlusameti esindajad.

Giidieksami edukalt sooritanuile väljastatakse giiditunnistus, mis on kehtiv kuni 3 aastat. Antud aja jooksul tuleb sooritada uus eksam või tõestada oma aktiivset tegevust giidina vastavate dokumentide alusel ning taotleda riiklikku kutsetunnustust, mille kohta saab teavet Eesti Giidide Liidult www.giidideliit.ee.

Allikas: Tallinna Giidide Ühing, atesteerimine

Giidide atesteerimine Tartus


Nõuded uutele atesteerimist soovivatele giidikandidaatidele

1) Vajalik kirjaliku testi tegemine Eesti ja Tartu ajaloo ja
tänapäeva kohta, edukas sooritamine annab loa jätkata teiste
atesteerimise osadega.

2) Vajalik sooritada praktiline bussieksursiooni eksam.
3) Vajalik sooritada jalgsiekskursiooni eksam.

Kõige kolme osa edukas sooritamine annab kas ühe aastase või kolme
aastase kohaliku atesteerimise. Selle kohta antakse atesteerimistunnistus.

Bussi- ja jalgsiekskursioonid peab sooritama selles keeles, milles
giidikandidaat atesteerimist soovib. (automaatselt antaks kandidaadi
emakeeles)
Kui uus giid on töötanud aasta, võib ta taotleda kutset EGL-ilt, mis
on kutset andev organ.

Nõuded varem atesteeritud tegevgiidile, kellel on 3 aastat möödas
eelmisest atesteerimisest

Tal on atesteerimiseks valida kaks erinevat viisi:
1) giidipäeviku alusel, kui järgmised tingimused on täidetud:
- on TGÜ liige
- on teinud eelmise 3 aasta jooksul vähemalt 12 ekskursiooni/aasta
kohta, (giidina enese täienduskoolituse nõuet ei leidnud kusagilt, kas
selline nõue on olemas?)
- pole võlgnevusi TGÜ suhtes seisuga 1. aprillil käesoleval aastal
(võlgnevus= liikmemaks maksmata)
- on vähemalt kaks korda edukalt läbi viinud bussiekskursiooni (uus
tingimus aastast 2010)

2) bussiekskursiooni alusel
- teised atesteerimist soovivad
- nõutakse kehtiva atesteerimise puhul ka siis, kui giid tahab endale
uues keeles atesteerimist.